::แบบฟอร์ม::
แบบเก็บข้อมูล obec
แบบเก็บข้อมูล smis
แบบยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เขต
แบบการขอใช้งานห้องประชุม
 
 
::แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล::

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือการเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการคร
แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือ
       เพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ
ขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
       บุคลากรทางการศึกษา
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
คำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
       เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่
       ความตาย
แบบคำร้องขอย้ายลูกจ้างประจำ
แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
       หรือปฏิบัติการวิจัย
หนังสือรับรองสิทธิเป็นผู้ได้รับใบ
 
      อนุญาตประกอบวิชาชีพ
คำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้า
        ศึกษาต่อ
แบบขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
        และหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณี
         ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการ
        ในสมุด ก.พ.7

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สพป.สิงห์บุรี

 
 
::แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ::

สัญญาการยืมเงินแบบ 85000
แบบส่งใช้เงินยืมราชการ
แบบส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (บำนาญ )
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อการ
        ชำระหนี้ของส่วยราชการผู้ขอ
ใบมอบฉันทะ
แบบพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ตัวอย่างโครงการและหนังสือเชิญบุคลากร
       ภายนอกเป็นวิทยากร
ประมาณการค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพ
       ท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
คำขอตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มการของบประมาณค่าซ่อมแซม
       โรงเรียนประสบภัย
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
แบบฟอร์มจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2554
แบบฟอร์มสัญญาจ้างทุกวิธี 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ใน
โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ สพป.สิงห์บุรี

 


พัฒนาโดยศูนย์บริการด้าน ICT ( Data Center ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-3652-2923เริ่มนับวันที่ 6 ตุลาคม 2552