::แบบฟอร์ม::
แบบเก็บข้อมูล obec
แบบเก็บข้อมูล smis
แบบยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เขต
แบบการขอใช้งานห้องประชุม
 
 
::แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล::

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือการเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการคร
แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือ
       เพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ
ขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
       บุคลากรทางการศึกษา
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
คำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
       เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่
       ความตาย
แบบคำร้องขอย้ายลูกจ้างประจำ
แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
       หรือปฏิบัติการวิจัย
หนังสือรับรองสิทธิเป็นผู้ได้รับใบ
 
      อนุญาตประกอบวิชาชีพ
คำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้า
        ศึกษาต่อ
แบบขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
        และหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณี
         ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการ
        ในสมุด ก.พ.7

 
 
::แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ::

สัญญาการยืมเงินแบบ 85000
แบบส่งใช้เงินยืมราชการ
แบบส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (บำนาญ )
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อการ
        ชำระหนี้ของส่วยราชการผู้ขอ
ใบมอบฉันทะ
แบบพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ตัวอย่างโครงการและหนังสือเชิญบุคลากร
       ภายนอกเป็นวิทยากร
ประมาณการค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพ
       ท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
คำขอตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มการของบประมาณค่าซ่อมแซม
       โรงเรียนประสบภัย
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
แบบฟอร์มจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2554
แบบฟอร์มสัญญาจ้างทุกวิธี 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ใน
โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ สพป.สิงห์บุรี

 


พัฒนาโดยศูนย์บริการด้าน ICT ( Data Center ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-3652-2923เริ่มนับวันที่ 6 ตุลาคม 2552